Bellow Laser cutting Machine

Bellow Cover / ผ้าป้องกันฝุ่นและเศษสำหรับเครื่องจักร

Bellow Cover สำคัญอย่างไร

         การทำงานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมมีการทำงานที่หลากหลายแตกต่างกันไปแล้วแต่ความต้องการของโรงงาน

ในส่วนประกอบของเครื่องจักรมีองค์ประกอบมากมายเราจะขอยกตัวอย่างของระบบการเคลื่อนที่โดยอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือ

ระบบไฮดรอลิคทั้งหลายเหล่านั้น ดั้งนั้นระบบการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรจึจะต้องอาศัยตัวยึดหรือรางสไลด์ต่างๆและจำเป็นต้อง

มีระบบหล่อลื่นเข้ามาช่วยเพื่อลดการเสียสีเป็นสาหตุของการสึกหรอของชิ้นส่วนของเครื่องจักรอีกทั้งเศษโลหะหรือเศษวัสดุจาก

การทำงานของเครื่องจักรหรือฝุ่นจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็จะเป็นตัวเร่งการสึกหรอหรือเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดความเสียหายของ

ชิ้นส่วนของเครื่องจักรหากไม่มีการป้องกันและดูแลรักษาอย่างดี

         ดังนั้น เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการป้องกันชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักรโดยใช้อุปกรณ์ต่างหรือวัสดุต่างๆมาช่วย

ในการป้องกัน Bellow Cover มีหลายรูปแบบหลาย มีทั้งแบบผ้าใบ แบบทนไฟ แบบเหล็ก แบบที่เป็นสแตนเลส หรือแบบที่เป็น

ผ้าเซรามิค ทางเราจึงได้เรงเห็นความสำคัญในจุดนี้และได้ออกแบบและพัฒนาแบบต่างๆให้เหมาะสมกับงานและมีอายุการใช้

งานที่ทนทานเพื่อปกป้องเครื่องจักรของท่าน หากท่านมีปัญหาเชิญปรึกษาเราได้ครับ

Visitors: 93,751